સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક બસની ઝડપ 50 Km/hr છે અને ટ્રેનની ઝડપ 60 Km/hr છે. બસ ડ્રાઈવરે 200 Km નું અંતર કાપ્યું ત્યાર પછી સૂચના મળી કે તેને ટ્રેનના સમયે જ બસને પણ 300 Km નું અંતર પુરું કરવાનું છે તો બસ ડ્રાઈવરે છેલા 100 Km નું અંતર કાપવા બસની ઝડપ કેટલી રાખવી પડે ?

60 Km/hr
100 Km/hr
110 Km/hr
140 Km/hr

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક વ્યક્તિ જતી વખતે ચાલતો જાય છે. અને પરત આવતી વખતે સ્કુટર પર આવે છે. તો પ્રવાસ માટે તેને 6 કલાક થાય છે. તે વ્યક્તિ જતા અને આવતા ચાલે 10 કલાક થાય છે. જો તે આવતા જતા સ્કુટર પર સવારી કરે તો કેટલો સમય લાગશે ?

8 કલાક
2 કલાક
4 કલાક
5 કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક હોડીની શાંત પાણીમાં ઝડપ 3 કિ.મી./કલાક છે. જો હોડીની નદીના પ્રવાહની વિરૂદ્ધ દિશામાં ઝડપ 2 કિ.મી. /કલાક હોય, તો નદીના પ્રવાહનો દર શોધો.

1.5 કિ.મી./ક્લાક
0.5 કિ.મી./ક્લાક
1 કિ.મી./ક્લાક
2 કિ.મી./ક્લાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક માણસને 12 કિ.મી.નું અંતર 45 મિનિટમાં કાપવાનું છે. જો તે એક તૃતીયાંશ જેટલું અંતર બે તૃતીયાંશ જેટલા સમયમાં કાપે તો બાકીનું અંતર કાપવા તેને કેટલી ઝડપ રાખવી પડશે ?

28 કિ.મી./ કલાક
42 કિ.મી./ કલાક
32 કિ.મી./ કલાક
36 કિ.મી./ કલાક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
વિનોદ કાર દ્વારા 420 kmની મુસાફ૨ી 5 hr. 15min. માં પૂરી કરે છે. પ્રથમ 1/4 અંતર 60 km/hr ની ઝડપે કાપે છે. બાકીનું અંતર કઈ ઝડપે કાપ્યું હશે ?

90 km/hr
105 km/hr
100 km/hr
85 km/hr

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સમય અને અંતર (Time and Distance)
એક કાર 1 સેકન્ડમાં 10 મીટરનું અંતર કાપે છે, તો તેની ઝડપ કિ.મી./ કલાકના દરે શું હશે ?

32 કિ.મી.
36 કિ.મી.
24 કિ.મી.
48 કિ.મી.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP