સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
π અને 22/7 માં ___

π અને 22/7 બન્ને સંમેય સંખ્યા છે.
π અને 22/7 બંને અસંમેય સંખ્યા છે.
π અસંમેય સંખ્યા છે અને 22/7 સંમેય સંખ્યા છે.
π સંમેય છે અને 22/7 એ અસંમેય સંખ્યા છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે ? (દરેક સંખ્યા પૂર્ણધન છે.)

4096 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 6 છે.
15625 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 5 છે.
13824 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 4 છે.
12167 ના ઘનમૂળનો એકમનો અંક 7 છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP