વસતી (Population)
ગુજરાતમાં સૌથી વધુ આદિવાસીઓની વસ્તી કયા જિલ્લામાં આવેલી છે ?

પંચમહાલ
નર્મદા
સાબરકાંઠા
ડાંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાતમાં અનુસૂચિત જાતિની વસ્તી (2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે) ગુજરાતની કુલ વસ્તીના કેટલા ટકા છે ?

11%
7.1%
6.2%
14.15%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધુ સાક્ષરતા દર કયા જિલ્લામાં છે ?

દાહોદ
સુરત
નર્મદા
ડાંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાત રાજ્યમાં 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ અનુસુચિત જનજાતિની વસતી ગુજરાતની કુલ વસતીના કેટલા ટકા છે ?

12.2%
14.8%
20.12%
8.8%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાત અને રાષ્ટ્રનો સાક્ષરતા દર સને 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ કેટલો છે ?

73 અને 78
65 અને 68
68 અને 65
79 અને 74

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP