ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ભારતમાં માળખાગત વિકાસના વિશાળ પ્રોજેક્ટ્સ પૈકી એક પૂર્વ- પશ્ચિમ કોરીડર છે. આ કોરીડર પૂર્વમાં કયા સ્થળેથી શરૂ થશે ?

પોરબંદર
દ્વારકા
કચ્છ
અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP