ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા ?

વિલિયમ બેન્ટિક
લોર્ડ વિલિંગ્ડન
લોર્ડ હેસ્ટિંગ્સ
લોર્ડ મૈકાલે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
નીચેના ગ્રંથોને કાલાનુક્રમિક ગોઠવો.
1) પાણિનીનું અષ્ટાધ્યાયી
2) પતંજલિનું મહાભાષ્ય
3) વામન અને જ્યાદિત્યનું કશિકા
4) કાત્યાયનનું વર્તિકા

1, 3, 2, 4
1, 2, 3, 4
1, 3, 4, 2
1, 4, 2, 3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
'પ્રોવર્ટી એન્ડ ધી અનબ્રિટિશ રૂલ ઈન ઇન્ડિયા' પુસ્તકના લેખક કોણ છે ?

એમ.એલ. દાંતવાલા
પી.ડી. ઓઝા
બી.એસ.મીન્હાસ
દાદાભાઈ નવરોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP