કમ્પ્યુટર (Computer)
બહોળા પ્રમાણમાં વપરાતું કોમ્પ્યુટરનું ઇનપુટ ડિવાઇસ કયું ?

મોનિટર
મોડેમ
કીબોર્ડ
માઉસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

Public Switched Telephone Network
Pupil Switched Telephone Network
People Switched Telephone Network
Post Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
TBII નું પૂરું નામ શું છે ?

Translation Behind Intercomputer Language
Transileraitor Berween Indian Language
Transister Behind Internet Language
Transilerator Behind Indian Language

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP