કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

વોરન બફેટ
બિલ ગેટ્સ
નારાયણ મૂર્તિ
લેરી પેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ટેલિફોન લાઈન એ શેનું ઉદાહરણ છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
દ્વિમાર્ગી સંચાર
એક માર્ગી સંચાર
અર્ધ માર્ગી સંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP