ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
β-ઉત્સર્જન દરમિયાન ન્યુક્લિયસ ___ નું ઉત્સર્જન કરે છે.

ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રૉન
ન્યુટ્રૉન અને પ્રોટોન
ન્યુટ્રિનો અને પ્રોટોન
ન્યુટ્રિનો અને ઇલેક્ટ્રૉન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કયું સૂત્ર પારિમાણિક રીતે સાચું છે ? (જ્યાં, v = અંતિમ વેગ, v0 =પ્રારંભિક વેગ, a = પ્રવેગ, W = કાર્ય અને d = સ્થાનાંતર છે.)

d = v²/2at
F = W/d
v = v0 + at²
d = v²-v0² / 2a²

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP