બાયોલોજી (Biology)
હરિતકણના સ્ટ્રોમામાં કયાં ઘટકો આવેલાં નથી ?

70s રિબોઝોમ્સ
વલયાકાર - DNA
80s રિબોઝોમ્સ
પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા કોષમાં કોષદિવાલ, રંજકકણ અને મોટી રાજધાનીઓ આવેલ છે ?

પ્રાણીકોષ
જીવાણુ
વનસ્પતિકોષ અને જીવાણુ
વનસ્પતિકોષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જે લિપિડના વ્યુત્પન્નની હાજરી સૂચવે છે ?

વિટામિન D, E
વિટામિન A, E
વિટામિન E, K
વિટામિન A, D

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગોલ્ગીકાયમાં સિસ્ટર્ની કેટલો વ્યાસ ધરાવે છે ?

5.0 μ થી 1.0 μ
0.5 μ થી 1.0 μ
0.25 μ થી 0.50 μ
0.1 μ થી 1.0 μ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP