બાયોલોજી (Biology)
DNA ની રચના કયા એકમોના પુનરાવર્તનથી બનેલી છે ?

ડીઓક્સિ રીબોન્યુક્લિઓટાઈડ
રીબોન્યુક્લિઓસાઈડ
રિબોન્યુક્લિઓટાઈડ
ડીઓક્સિ રીબોન્યુક્લિઓસાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
m – RNA કોનો પોલિમર છે ?

DNA ઓક્સિરીબોટાઈડ
રીબોસાઈડ
ડીઓક્સિરીબોસાઈડ
રીબોટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેનમાં લીલ અને ફૂગનાં ઘટકોને અનુક્રમે શું કહે છે ?

ફાયકોબાયોન્ટ, માયકોબાયોન્ટ
વિષમજન્યુ, સમજન્યુ
એપોથેસિયમ, પેરિથેસિયમ
માયકોબાયોન્ટ, ફાયકોબાયોન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અતિશય ક્ષારયુક્ત વિસ્તારમાં વસવાટ કરતા બૅક્ટેરિયા કયા છે ?

ફર્મિક્યુટ્સ
હેલોફિલ્સ
સ્પાઈરોકીટ
મિથેનોઝેન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સુકવેલ વનસ્પતિની જાળવણી માટે તેના પર વિશિષ્ટ રસાયણના ધુમાડા દ્વારા કરાતી પ્રક્રિયા એટલે...

આરોપણ
વિષાક્તન
ફયુમિગેશન
દાબન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સ્ટાર્ચ શેનો બનેલ હોય છે ?

પ્રોટીન
એમિનોઍસિડ
સેલ્યુલોઝ
ઓમયલોપેકિટન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP