બાયોલોજી (Biology)
માનવના કોષમાં નવા સંશ્લેષિત DNA ના નિર્માણ સમયે તેની આસપાસના માધ્યમમાં રેડિયો એક્ટિવ થાયમીન ઉમેરાય ત્યારે નીચે પૈકી કેવી રંગસૂત્રિકા રેડિયો ઍક્ટિવ બનશે. જે થાયમીનના સંપર્કમાં આપતાં S - તબક્કામાં પ્રવેશે છે ?

આપેલ બંને
હેટ્રોક્રોમેટીન
એક પણ નહીં
યુક્રોમેટીન

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પૃથ્વી પર સૌપ્રથમ અસ્તિત્વમાં આવનાર વનસ્પતિ જૂથ કયું છે ?

લીલ
લાઈકેન
ફૂગ
આવૃત બીજધારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બીજીધારી પરંતુ ફળવિહીન વનસ્પતિ કઈ છે ?

ઓરોકેરીયા
સેલાજીનેલા
સૂર્યમુખી
મકાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ક્યા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ અંગસ્તરીય આયોજન ધરાવે છે ?

મેરુદંડી
સંધિપાદ
નુપૂરક
પૃથુકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસકંકાલ કયા દ્રવ્યનું બનેલું હોય છે ?

પ્રોટીન
કાર્બોદિત
લિપિડ
ન્યુક્લિઈક એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP