ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
જાતીય સતામણીને રોકવા ભારત સરકારે બનાવેલ 'પોકસો' એકટનું પૂરું નામ જણાવો.

The Protection Of Children From Sexual Offences Act
The Protection of Children's Sexual Offences Act
The Protection for Children's Sexual Offences Act
The Protection Of Children For Sexual Offences Act

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
તબીબી ક્ષેત્રે મળતી MBBS ડીગ્રીનું પૂરું નામ જણાવો.

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgeon
Bachelor of Medical ad Bechelor of Surgeon
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
Bachelor of Medical and Bachelor of Surgery

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
રેડીએશન અંગેના રિસર્ચમાં જોડાયેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સી ICRP નું પૂરું નામ જણાવો.

ઈન્ટરનેશનલ કોન્સોટિર્યમ ઓફ ધી રેડિયોએકિટવ પ્રોગ્નોસીસ
ઈન્ટરનેશનલ કમિશન ઓન રેડિયોલોજી પ્રોટેકશન
ઈન્ટરનેશનલ કોંગ્રેસ ઓફ ધી રેડિયોલોજી પ્રોટેકશન
ઈન્ટરનેશનલ કંપની ઓફ ધી રેડિયીએકિટવ પ્રોગ્રામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP