કમ્પ્યુટર (Computer)
FTP નું પુરૂ નામ જણાવો.

ફ્યુજ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
ફાઈલ ટ્રાન્સફર પ્રોપટી
ફાયર ટ્રાન્સફોમર પ્રોટોકોલ
ફાઇલ ટ્રાન્સ્ફર પ્રોટોકોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સેન્ટ્રલ પ્રોસેસીંગ યુનિટને શેની સાથે સરખાવાય છે ?

કીબોર્ડ
આમાંથી એક પણ નહિ
પ્રિન્ટર
માનવીના મગજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં કયા વિકલ્પની મદદથી પહેલેથી બનાવેલ પ્રેઝન્ટેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
ઓટો કન્ટેન્ટ વિઝાર્ડ
ટેબ્લેટ
બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP