કમ્પ્યુટર (Computer)
FTP નું પુરૂ નામ જણાવો.

ફાયર ટ્રાન્સફોમર પ્રોટોકોલ
ફ્યુજ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
ફાઇલ ટ્રાન્સ્ફર પ્રોટોકોલ
ફાઈલ ટ્રાન્સફર પ્રોપટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
FPT સર્વર
FTD સર્વર
FTP સર્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MODEM નું પૂરું નામ જણાવો

મોડ્યુલેટર મોડમ
મોડેમ ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યુલેટર ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યૂલેટ્સ ડિમોડ્યૂલેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP