યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સરકારે શરૂ કરેલ ટોલ ફ્રી નંબર 1924 ___ માટે છે.

પોસ્ટ લગતી ફરિયાદ
સ્વાસ્થ્ય લગત ફરિયાદ
સ્વચ્છતા લગત ફરિયાદ
ખેતી લગત ફરિયાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત સરકારની કઈ યોજના અંતર્ગત ખેડૂતોની પત્નીઓ અને સ્ત્રી ખેડૂતોને આર્થિક વિકાસમાં ભાગીદાર બનાવવામાં આવે છે ?

કિશોરી શક્તિ યોજના
સરસ્વતી સાધના યોજના
ચિરંજીવી યોજના
કૃષિ તાલીમ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રાષ્ટ્રીય પેન્શન યોજના (NPS) એ PFRDA દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવી. તેનું પૂરું નામ જણાવો.

પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી
પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેશન એન્ડ ડેવલોપીંગ ઓથોરિટી
પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેટરી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી
પેન્શન ફંડ રેગ્યુલેશન ડેવલોપીંગ ઓથોરિટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
રાજ્યની કામગીરી એકત્રિકરણ અને દસ્તાવેજી સંચાલન કાર્યક્રમ IWDMS નું પૂરું નામ શું છે ?

Integrated Working Design and Management System
Internal Work Development Management System
Integrated Workflow and Document Management System
Integrated Work Development Management System

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP