કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

ટાસ્કબાર
ટાઈટલબાર
મેનૂબાર
સ્ટેટસબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Excel માં સેલમાં કયા પ્રકારની માહિતી લખી શકાય છે ?

આંકડાકીય, શાબ્દિક તથા સુત્ર
ફક્ત શાબ્દીક
આપેલ તમામ
ફક્ત આંકડાકિય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP