સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
તપાસની એક પરિવર્તનશીલ યોજનાબદ્ધ કાર્યવાહીને શું કહેવામાં આવે છે ?

ઓડિટ નોંધ
પ્રાયોગિક તપાસ
ઓડિટ કાર્યક્રમ
સામાન્ય તપાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ઓછા કામનું નુકસાન શેમાંથી મજરે મળી શકે ?

ઓછાં કામ
રોયલ્ટીનો વધારો
લઘુત્તમ ભાડાનો વધારો
ઓછા કામનો વધારો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
આમાંથી કઈ ભૂલ કાચા સરવૈયાને અસર કરશે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
યંત્ર લાવવાનો ખર્ચ લારીભાડા ખાતે ઉધાર કર્યું
ખરીદનોંધનો સરવાળો ₹ 10000 ઓછો ગણાયો
મકાનના મરામત ખર્ચને મકાન ખાતે ઉધાર કર્યું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયા ઇક્વિટી પર વેપારનાં જોખમો છે ?

આપેલ તમામ
કંપની ધારાનાં નિયંત્રણો
અનિશ્ચિત આવક
રહસ્ય જાળવણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર રોકડની આવક તરીકે દર્શાવવામાં આવતો નથી ?

બેંક પાસેથી લોન લીધી તેના
લોનની ચુકવણી કરી તેના
વ્યાજ અને ડિવિડંડની આવક
નવા શેર બહાર પાડ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP