ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
હવામાં રચાતા પરપોટાની અંદર અને બહારના દબાણનો તફાવત Pi – P0 = 4 T/R છે. જ્યાં R એ પરપોટાની ત્રિજ્યા અને T પ્રવાહીનું પૃષ્ઠતાણ છે, તો પ્રવાહીના પૃષ્ઠતાણનું પારિમાણિક સૂત્ર ___

M¹L-1T-1
M¹L⁰T-1
M¹L¹T-1
M¹L⁰T-2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કયા એકમ ઊર્જાનો એકમ નથી ?

ન્યૂટન-મીટર
વૉટ-સેકન્ડ
કિલોગ્રામ-મીટર/સેકન્ડ²
જૂલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP