કમ્પ્યુટર (Computer)
MODEM નું પૂરું નામ જણાવો

મોડેમ ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યુલેટર ડિમોડ્યૂલેટર
મોડ્યુલેટર મોડમ
મોડ્યૂલેટ્સ ડિમોડ્યૂલેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
TBII નું પૂરું નામ શું છે ?

Transister Behind Internet Language
Translation Behind Intercomputer Language
Transileraitor Berween Indian Language
Transilerator Behind Indian Language

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટર ચાલુ હોય એને ફરીથી ચાલુ કરવામાં આવે એટલે કે (Restarting Of Computer) ની પ્રક્રિયા કયા નામે ઓળખાય છે ?

વોર્મ બુટિગ
કોલ્ડ બુટિગ
લોગિગ ઓફ
શટ ડાઉન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP