કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

સ્ટેટસબાર
ટાસ્કબાર
મેનૂબાર
ટાઈટલબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PSTN એટલે શું?

People Switched Telephone Network
Post Switched Telephone Network
Public Switched Telephone Network
Pupil Switched Telephone Network

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP