કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 કયા વ્યુમાં ઘણી બધી સ્લાઈડ નાના નાના કદમાં એક સાથે સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે ?

નોટસ પોઈજ
આઉટલાઈન
સ્લાઈડ સોર્ટર
સ્લાઈડ શો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસના બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રેગિંગ
પોઈન્ટિંગ
ડબલ ક્લિક
ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસના બટનને એક વખત દબાવીને છોડી દેવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રેગિંગ
ડબલ ક્લિક
ક્લિક
રાઈટ ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP