કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 કયા વ્યુમાં ઘણી બધી સ્લાઈડ નાના નાના કદમાં એક સાથે સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે ?

આઉટલાઈન
નોટસ પોઈજ
સ્લાઈડ સોર્ટર
સ્લાઈડ શો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP