કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 કયા વ્યુમાં ઘણી બધી સ્લાઈડ નાના નાના કદમાં એક સાથે સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળે છે ?

નોટસ પોઈજ
સ્લાઈડ શો
આઉટલાઈન
સ્લાઈડ સોર્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN નેટવર્કમાં બે કોમ્પ્યુટર વચ્ચે વધારેમાં વધારે કેટલું અંતર હોવું જોઈએ ?

100 મીટર
1000 મીટર
10000 મીટર
10 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP