ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'NEERI' નું પુરૂ નામ જણાવો.

National Economical Engineering Research Institute
National Environmental Engineering Research Institute
National Educational Environment Research Institute
National Environmental Education and Research Institute

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
ગુજરાત રાજયમાં વિકેન્દ્રિત આયોજન અંતર્ગત A.T.V.T. એટલે....

Aapano Taluko Vibrant Taluko
Aapano Taluko Vishisht Taluko
Aapano Taluko Vividh Taluko
Aapano Taluko Vikas Taluko

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'ICICI' નું પુરૂ નામ જણાવો.

Industrial Credentials and Investment Corporation of India
Industrial Credentials and Investment Confederation of India
Industrial Credit and Investment Corporation of India
Industrial Credit and Investment Consortion of India

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ફૂલફોર્મ્સ (Full Forms)
'MANREGA' નું પુરૂ નામ જણાવો.

Mahatma Gandhi National Ruler Employment Guarantee Act
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
Mahatma Gandhi National Ruler Employer's Guarantee Act
Mahatma Gandhi National Rural Employer's Guarantee Act

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP