PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
P, Q, R, S અને T તે દિલ્હી, લખનઉ, ચંડીગઢ, મેરઠ અને કાનપુરનાં વિદ્યાર્થી છે. તેમણે વિભિન્ન વિષયો ગણિત, અંગ્રેજી, હિન્દી, વિજ્ઞાન અને ભૂગોળમાં ટોપ કર્યું.
(1) જે વિદ્યાર્થીએ હિન્દીમાં ટોપ કર્યું તે દિલ્હીનો નથી.
(2) કાનપુરનાં વિદ્યાર્થીએ ગણિતમાં ટોપ કર્યું.
(3) Q મેરઠ થી આવ્યો છે અને S દિલ્હી થી.
(4) ચંડીગઢના વિદ્યાર્થીએ વિજ્ઞાનમાં ટોપ કર્યું નથી.
(5) P એ વિજ્ઞાનમાં ટોપ કર્યું અને T એ ભૂગોળમાં ટોપ કર્યું.
અંગ્રેજીનો ટોપર કયા શહેરથી આવે છે ?

આમાંથી કોઈ નહીં
દિલ્હી
લખનઉ
ચંડીગઢ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
P, Q, R, S અને T તે દિલ્હી, લખનઉ, ચંડીગઢ, મેરઠ અને કાનપુરનાં વિદ્યાર્થી છે. તેમણે વિભિન્ન વિષયો ગણિત, અંગ્રેજી, હિન્દી, વિજ્ઞાન અને ભૂગોળમાં ટોપ કર્યું.
(1) જે વિદ્યાર્થીએ હિન્દીમાં ટોપ કર્યું તે દિલ્હીનો નથી.
(2) કાનપુરનાં વિદ્યાર્થીએ ગણિતમાં ટોપ કર્યું.
(3) Q મેરઠ થી આવ્યો છે અને S દિલ્હી થી.
(4) ચંડીગઢના વિદ્યાર્થીએ વિજ્ઞાનમાં ટોપ કર્યું નથી.
(5) P એ વિજ્ઞાનમાં ટોપ કર્યું અને T એ ભૂગોળમાં ટોપ કર્યું.
R કયા શહેરનો છે ?

ચંડીગઢ
આમાંથી કોઈ નહીં
લખનઉ
દિલ્હી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
નિમ્ન રાજ્યોને તેમની રાજધાની સાથે જોડો.
(1) અરૂણાચલ પ્રદેશ
(2) મણિપુર
(3) મેઘાલય
(4) મિઝોરમ
(a) શિલોંગ
(b) ઐઝવાલ
(c) ઈટાનગર
(d) ઈમ્ફાલ

1d, 2c, 3a, 4b
1a, 2b, 3d, 4c
1c, 2d, 3b, 4a
1c, 2d, 3a, 4b

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
A, B, C, D અને E એમ 5 મિત્રો છે. A, B કરતાં ટૂંકો છે, પણ E કરતાં ઊંચો છે. સૌથી ઊંચો C છે. D, B કરતાં થોડો ટૂંકો છે અને A કરતાં થોડો ઊંચો છે.
ઊંચાઈમાં ઊતરતા ક્રમે બીજા સ્થાને કોણ આવશે ?

PSI Prelim Exam Paper (06-03-2022)
ભારતને સ્વતંત્રતા મળી તે દિવસે ઇંગ્લેન્ડનાં પ્રધાનમંત્રી કોણ હતા ?

ક્લીમેન્ટ એટલી
વિન્સ્ટન્ ચર્ચિલ
સ્ટેનલી બાલ્ડવીન
ચેમ્બરલૅન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP