યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
પ્રધાનમંત્રી ઉજ્વલા યોજના (PMUY) નીચેના પૈકી કયા કાર્યને યોગદાન આપવા માટે છે ?

LED બલ્બનું વિતરણ
ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ગરીબ સ્ત્રીઓને LPG જોડાણ પૂરા પાડવા
આપેલ તમામ
ગ્રામીણ રહેઠાણોનું વીજળીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
નીતિ આયોગ દ્વારા 'AIM' શરૂ કરવામાં આવનાર છે તેનું સંપૂર્ણ નામ શું છે ?

અટલ ઈન્નોવેશન મિશન (Atal Innovation Mission)
એપ્લિકેશન ઈનોવેશન મિશન
અમર ઈકોનોમિક મિશન
અજય ઈવેન્ટ મિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ફૂલમણિ દાસીનો કિસ્સો નીચેના પૈકી શેની સાથે સંકળાયેલો છે ?

વિધવા લગ્ન
સતીપતી પ્રથા
વિધવા વિવાહ પ્રતિબંધ
બાળ લગ્ન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
આંગણવાડી કાર્યકરે કેટલા સમયના અંતરે તેના વિસ્તારનો સર્વે કરવાનો હોય છે ?

દર ત્રણ માસે
દર ત્રણ વર્ષે
દર વર્ષે
દર છ માસે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સામાન્ય રીતે ક્યા આવેલું હોય છે ?

તાલુકા કક્ષાએ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
શહેરી વિસ્તારમાં
ગ્રામ્ય કક્ષાએ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
સંપૂર્ણ ગ્રામીણ રોજગાર યોજના હેઠળ કેન્દ્ર સરકારનો ફાળો ___ અને રાજ્ય સરકારનો ફાળો ___ રાખવામાં આવ્યો છે ?

65% અને 35%
70% અને 30%
75% અને 25%
60% અને 40%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP