કમ્પ્યુટર (Computer)
product code ની માહિતી મેળવવા માટે શું વપરાય છે ?

એક પણ નહીં
બારકોડ
બારકોડ અને ક્યુઆર કોડ બંને
ક્યુઆર કોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇ-મેલ એડ્રેસની શરૂઆત કોના વડે કરવામાં આવે છે ?

હોસ્ટ નેમ
સર્વિસ પ્રોવાઇડર
@
યુઝરનેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી ક્યા ઇંકજેટ પ્રિન્ટર્સના બેઝીક કમ્પોનન્ટ છે ?
(I) પ્રિન્ટહેડ
(II) ઈક કાર્ટરીઝ
(III) સ્ટેપર મોટર
(IV) ટોનર

ફક્ત I,III અને IV
I, II, III અને IV
ફક્ત I, II અને III
ફક્ત I અને II

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ એડિટર પ્રોગ્રામ દર્શાવે છે ?

નોટપેડ
પાવરપોઈન્ટ
પેઈન્ટ બ્રશ
એડ્રેસ બુક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CYBER 205 એ કમ્પ્યૂટરનો ___ પ્રકાર છે.

લાઈટ વેવ ઓપરેટેડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સુપર કમ્પ્યૂટર
મેઈન ફ્રેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વિન્ડોઝમાંથી ડોસના કમાન્ડ ચલાવવા માટે સ્ટાર્ટમેનુમાં કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

રન
સિસ્ટમ
વર્ડપેડ
કંટોલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP