પર્યાવરણ (The environment)
વન્ય જીવોના સંરક્ષણ માટે મહત્વના વિસ્તારને 'સંરક્ષિત વિસ્તાર' (Protected Are) જાહેર કરવામાં આવે છે. નીચે પૈકી કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ વિસ્તાર સંરક્ષિત જાહેર કરાયેલો છે ?

ગુજરાત
મહારાષ્ટ્ર
મધ્યપ્રદેશ
રાજસ્થાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
વૃક્ષો કાપવાથી કયા વાયુનું પ્રમાણ વધે છે જેના કારણે પૃથ્વી પર ગરમીનું પ્રમાણ વધે છે ?

કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
હાઈડ્રોજન
કાર્બન મોનોક્સાઈડ
નાઈટ્રોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
સમુદ્રી નિવસન તંત્રોના મેગ્રોવ વન, સમુદ્રી ઘાસ કે અન્ય જળાશયી વનસ્પતિ દ્વારા સંચિત થઈને વાતાવરણમાંથી દૂર થતા કાર્બનને ___ કહે છે.

બ્લેક કાર્બન
ગ્રીન કાર્બન
કાર્બન ક્રેડિટ
બ્લુ કાર્બન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
ભારતમાં કયા પ્રકારના જંગલો સૌથી વધુ છે ?

ઉષ્ણ કટિબંધીય ખરાઉ જંગલો
સમશીતોષ્ણ કટિબંધીય જંગલો
ઉષ્ણ કટિબંધીય વરસાદી જંગલો
ઉષ્ણ કટિબંધીય કાંટાળા જંગલો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

પર્યાવરણ (The environment)
રોજગાર કચેરીઓ ઉપર રાજ્યકક્ષાએ સીધું નિયંત્રણ

નિયામકશ્રી રોજગાર અને તાલીમ
અધિક નિયામકશ્રી
નાયબ નિયામકશ્રી (રોજગાર)
નાયબ નિયામકશ્રી (તાલીમ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP