સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચું નાણાંકીય લિવરેજ એટલે શું ?

નાણાંકીય ખર્ચનું ઓછું પ્રમાણ
સ્થિર ખર્ચનું વધુ પ્રમાણ
નાણાંકીય ખર્ચનું વધુ પ્રમાણ
સ્થિર ખર્ચનું ઓછું પ્રમાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડે ખરીદ પદ્ધતિમાં ખરીદનારને માલની માલિકી ક્યારે મળે છે ?

છેલ્લો હપ્તો ચૂકવાય ત્યારે
પ્રથમ હપ્તો ચૂકવાય ત્યારે
કરાર પર સહી થાય ત્યારે
કરાર વખતે રોકડ ચૂકવીએ ત્યારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જાંગડથી વેચેલા માલ અંગે વર્ષનાં અંતે ગ્રાહક તરફથી જો કોઈ નિર્ણય મળ્યો ન હોય તો તે સ્ટોક હિસાબોમાં ક્યાં દર્શાવવામાં આવે છે.

વેપાર ખાતે ઉધાર બાજુ
નફા-નુકસાન ખાતે જમા બાજુ
પાકા સરવૈયામાં મિલકત-લેણા બાજુ
પાકા સરવૈયામાં મૂડી-દેવાં બાજુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કઈ વસ્તુનો પ્રત્યક્ષ માલસામાન પડતરમાં સમાવેશ થતો નથી?

સિંગતેલ માટે વપરાતી મગફળી
રેડીમેડ કપડાં બનાવવા વપરાતું કાપડ
ફર્નિચર બનાવવા વપરાતું કાપડ
બૂટ સીવવા વપરાતો દોરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP