ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફોર્સ એ ___ છે.

માત્ર અપાકર્ષી બળ
આકર્ષી બળ અને અપાકર્ષી બળ
લઘુઅંતરીય બળ
માત્ર આકર્ષી બળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
AFM નું પૂરું નામ જણાવો.

ઍટમિક ફોર્સ મિરર
ઑટોમેટિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ
એટમિક ફાયર માઇક્રોસ્કોપ
ઍટમિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP