એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કોઈ ચોક્કસ તારીખે ધંધાના હિસાબી ચોપડા મુજબની બેંક સિલ્ક અને બેંક પાસબુક મુજબની સિલક સરખી ન હોય ત્યારે ___ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

બેંક સિલક મેળ
રોકડ પ્રવાહ પત્રક
રોકડ સિલક મેળ
ભંડોળ પ્રવાહ પત્રક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP