ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
નીચેનામાંથી કયું સૂત્ર પારિમાણિક રીતે સાચું છે ? (જ્યાં, v = અંતિમ વેગ, v0 =પ્રારંભિક વેગ, a = પ્રવેગ, W = કાર્ય અને d = સ્થાનાંતર છે.)

d = v²/2at
d = v²-v0² / 2a²
F = W/d
v = v0 + at²

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
સમય એ સમાંગ છે. જેના પરિણામસ્વરૂપે સંરક્ષણનો કયો નિયમ મળે છે ?

રેખીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ
વિદ્યુતભારના સંરક્ષણનો નિયમ
ઊર્જા-સંરક્ષણનો નિયમ
કોણીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
જો તંત્ર પરનું પરિણામી બાહ્ય ___ શૂન્ય હોય, તો તંત્રનું કુલ રેખીય વેગમાન અચળ રહે છે.

વિદ્યુતભાર
બળ
ટૉર્ક
દળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
dx/dt = ae-bt સૂત્રમાં a અને b અચળાંકો છે તથા x એ t સમયે કણનું સ્થાનાંતર છે, તો a/b નું પરિમાણ નીચેનામાંથી કોનું છે ?

વેગ
અંતર
દળ
સમય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP