ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
બેંક લોનના સંદર્ભમાં E.M.I. એટલે શું ?

ઈકયલ મીનીમમ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ
ઈઝી મની ઇન્સ્ટોલમેન્ટ
ઈકવલ મની ઇન્સ્ટોલમેન્ટ
ઇકવેટેટ મંથલી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
'NABARD' દ્વારા કઈ સંસ્થાઓને પુનઃ ધિરાણ આપવામાં આવે છે ?

આપેલ તમામ
રિજિયોનલ રૂરલ બેંકો
કમર્શિયલ બેંક (વાણિજ્ય બેંક)
રાજ્યની સહકારી બેંકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા (Indian Economy)
કૃષિ ધિરાણ માટેની બેંક NABARDનું આખું નામ શું છે ?

National bank for agriculture and rural development
National Aid Bank for agriculture department
National bank for rural development
એકેય નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP