સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
આમનોંધને વર્ગીકૃત કરી શકાય છે-

ખાસ આમનોંધ
વ્યક્તિગત આમનોંધ
ખાસ આમનોંધ અને વ્યક્તિગત આમનોંધ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પેઢીમાં નિયમિત સમયાંતરે ઉદ્ભવતો આવક અથવા જાવકનો સતત પ્રવાહને શું કહે છે ?

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
એન્યૂઈટી
રોકડપ્રવાહની સમયરેખા
વાર્ષિક હપ્તાઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
અપૂર્ણ ભરપાઈ શેરને પૂરા ભરપાઈ કરવા માટે બોનસની વ્યવસ્થા કયા ખાતામાંથી થઈ શકે નહી.

નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકીમાંથી થઈ શકે નહીં
જામીનગીરી પ્રીમિયમમાંથી થઈ શકે નહીં
ડિવિડન્ડ સમતુલાકરણ ભંડોળમાંથી થઈ શકે નહીં.
સામાન્ય અનામતમાંથી થઈ શકે નહીં.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પડતરનું પત્રક તૈયાર કરતાં ખાસ પ્લાન્ટનું ભાડું કયા ખર્ચમાં ઉમેરવામાં આવે છે ?

પ્રત્યક્ષ માલસામાન
કારખાના ખર્ચ
અન્ય પ્રત્યક્ષ ખર્ચા
પ્રત્યક્ષ ખર્ચા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP