ગુજરાત રાજયમાં વિકસતી જાતિઓ (પછાત, આર્થિક પછાત, લઘુમતિ તેમજ વિચરતી વિમુક્ત જાતિઓ) માટેની વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓ અન્વયે સમાજ કલ્યાણ ક્ષેત્રે વિશિષ્ટ યોગદાન આપનાર વ્યકિત કયા એવાર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

એકલવ્ય પુરસ્કાર યોજના કોના માટે ઘડાઈ છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

ગંગાબા યાજ્ઞીક પુરસ્કાર કઈ બાબત માટે એનાયત કરવામાં આવે છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?