સાતત્યના ખ્યાલ હેઠળ હિસાબી પદ્ધતિનું અમલીકરણ શું સૂચવે છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

Think before you speak and look before you leap. (Change the voice).

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

જ્યારે કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ઓડીટરની નિમણૂંક ન થાય ત્યારે ___

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?