નીચે દર્શાવેલ જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો.
(a) પન્નાલાલ પટેલ
(b) ઝવેરચંદ મેઘાણી
(c) ઉમાશંકર જોષી
(d) રમણભાઈ નીલકંઠ
(1) ગંગોત્રી
(2) તુલસીક્યારો
(3) રાઈનો પર્વત
(4) મળેલા જીવ

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?