પ્રધાનમંત્રીની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ કરશે અને પ્રધાનમંત્રીની સલાહથી રાષ્ટ્રપતિ બીજા મંત્રીઓની નિમણૂક કરશે.' ભારતીય સંવિધાનનો આ આર્ટિકલ જણાવો.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

સંસ્કાર - સમન્વયના જે યુગને વિજયરાય વૈધે - સંગમયુગ કહ્યો છે તે યુગના પ્રતિભાવંત, ગુજરાતી નવી કવિતાના આદિપુરુષ, આઈ.સી.એસ. પદવી ધારક અને ‘‘આ વાઘને કરૂણગાન વિશેષ ભાવે" જેવી કારુણ્યસભર પંક્તિના સર્જકનું નામ જણાવો.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

અહેવાલના સમયગાળા દરમિયાન, કંપનીની મિલકતોમાં રૂ. 8,00,000નો વધારો થયો છે. જવાબદારીઓમાં રૂ. 2,00,000નો ઘટાડો થયો છે, તેને કારણે માલિકી ભંડોળમાં ___ થશે.

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

વર્ષ 1969ના (ઈજારાશાહી અને પ્રતિબંધક વૈપાર પ્રથા) એમ.આર.ટી.પી. એક્ટના સ્થાને કયો એક્ટ અમલમાં આવેલ છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?