એ કઈ શાળામાં થયેલી આગની સૌથી મોટી ત્રાસદી હતી કે જેના પછી શાળાઓને આગની સામે સુરક્ષિત રાખવા ઓથોરિટી સક્રિય થઈ હતી ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

આમાની કઈ આપત્તિઓની આગાહી થઈ શકે છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?

રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની સતા (ઓથોરીટી) કોની છે ?

TRUE ANSWER : ?
YOUR ANSWER : ?