વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
અલંકાર તિજોરીમાં રાખવામાં આવ્યા.

માત્રાસૂચક
અભિગમવાચક
સ્થળવાચક
રીતિવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
એકવાર અમારી શાળામાં શિક્ષણમંત્રી આવ્યા હતાં.

સ્થળવાચક
રીતિવાચક
માત્રાસૂચક
સમયવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
અમારા દોષ મનમાં ના ધરશો.

હેતુવાચક
સ્થળવાચક
નકારવાચક
પ્રમાણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
સારું પરિણામ મેળવવા ખરેખર મહેનત કરવી પડે.

સમયવાચક
માત્રાસૂચક
પ્રમાણવાચક
અભિગમવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
આજે એને મુખે કેવી રેખા આનંદની ઢળી ?

પ્રમાણવાચક
સંભાવનાવાચક
સમયવાચક
ક્રમવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP