વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
ધ્યાનાએ પાંચ કલાક વાંચ્યું.

સમયવાચક
સ્થળવાચક
ક્રમવાચક
કારણવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત ક્રિયાવિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
શીલવંત સાધુને વારેવારે નમીએ.

સ્થળવાચક
સમયવાચક
રીતિવાચક
માત્રાસૂચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
અમારી માતાને અમે ખોટના હતા.

સાર્વનામિક
ગુણવાચક
સંખ્યાવાચક
દર્શકવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
વર્ગમાં લંબચોરસ ટેબલ પડ્યું હતું.

સાર્વનામિક
ગુણવાચક
પ્રમાણવાચક
આકારવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિશેષણ અને ક્રિયાવિશેષણ
નીચે આપેલ વાક્યમાંથી રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો.
થોડીવાર, ઈશ્વર જોઈ રહ્યો.

સંભાવનાવાચક
સમયવાચક
ક્રમવાચક
સ્થળવાચક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP