સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
એવી કઈ સંખ્યા છે જેને બે વાર ગુણવાથી, જેનો વર્ગ કરવાથી, જેનો ધન કરવાથી અને તે સંખ્યા વડે જ ભાગવા છતાં પરિણામ તે જ સંખ્યા આવે ?

એક પણ નહીં
-1
1
2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સંખ્યા, વર્ગ, ઘન, અપૂર્ણાંક, એકમો
બે અંકોની એક સંખ્યાના અંકોના સ્થાનની ફેરબદલી કરતા મળતી સંખ્યા મૂળ સંખ્યા કરતાં 9 વધુ છે, તો મૂળ સંખ્યા કયા વિકલ્પમાં આપેલી છે ?

87, 65, 46, 94, 74
38, 32, 63, 61, 24
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
27, 86, 54, 36, 59

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP