કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
કેન્દ્ર સરકારે ખેલો ઇન્ડિયા યૂથ ગેમ્સ 2021 માં નીચેના પૈકી કઈ સ્વદેશી રમતનો સમાવેશ કર્યો નથી ?

થાંગ-તા
કલારીપયટ્ટુ
મયિપયટ્ટુ
ગટકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP