સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પ્રોત્સાહક વેતન એ કર્મચારી દ્વારા કરવામાં આવેલી ___ કામગીરીને બિરદાવવા માટે આપવામાં આવતો ___ છે.

સાધારણ, બિનનાણાકીય લાભ
સાધારણ, નાણાકીય લાભ
અસાધારણ, બિનનાણાકીય લાભ
અસાધારણ, નાણાકીય લાભ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ અસરકારક પ્રોત્સાહક ચુકવણી અંગેની પૂર્વશરત છે.

કર્મચારી સહયોગ
વૈજ્ઞાનિક પ્રમાણો પર આધારિત
આપેલ તમામ
સંચાલકોની પ્રતિબદ્ધતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ એ અસરકારક પ્રોત્સાહક ચુકવણી અંગેની પૂર્વશરત નથી.

સરળ અને સ્પષ્ટ પ્રોત્સાહક ચુકવણીની યોજના
જોગવાઈ અને સમીક્ષા
કાર્યપ્રકાર અને કર્મચારી સાથે સુસંગત
બિનનાણાકીય લાભ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
___ લક્ષણ ધરાવતા ઉદ્યોગોમાં પ્રોત્સાહક યોજનાઓનું ક્ષેત્ર સામાન્ય રીતે અસ્થાને છે.

જોખમકારક કાર્ય
આપેલ તમામ
કામગીરી કે પ્રદર્શન માપનમાં મુશ્કેલી
ગુણવત્તા નિયંત્રણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
પ્રોત્સાહક યોજનાનું કાર્યક્ષેત્ર ___ મુજબની લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતા ઉદ્યોગો પૂરતું મર્યાદિત રહે છે.

શ્રમપ્રધાન ઉદ્યોગો
આપેલ તમામ
જુના એકમો
મોટી કંપનીઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP