સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીનું ઑડિટ કોણ કરી શકે ?

જે વ્યક્તિ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકેની પ્રેક્ટિસનું સર્ટીફિકેટ ધરાવતી હોય.
મધ્યસ્થ સરકારના અધિકારીઓ
ભાગીદારી પેઢી કે જેમાં ચાર ભાગીદારો છે તેમાંથી એક જ ભાગીદાર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે.
રજિસ્ટાર ઓફ કંપની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનાં વિધાનો પૈકી ક્યું વિધાન ‘‘ઓડિટરના હકો’’ના સંબંધમાં સાચું નથી ?

વેતન મેળવવાનો અધિકાર
નિષ્ણાતની સલાહ મેળવવાનો અધિકાર
બોર્ડ ઑફ ડિરેકટર્સની સભામાં હાજર રહેવાનો અધિકાર
હિસાબો અંગે માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેના પૈકી કયું વિધાન સાચું છે ?

કંપનીના પ્રથમ ઑડિટરની નિમણૂક કંપનીની નોંધણી થયા પછી 60 દિવસમાં મધ્યસ્થ સરકાર દ્વારા થાય છે.
કંપનીના પ્રથમ ઓડિટરની નિમણૂક ફક્ત કંપનીની પ્રથમ સામાન્ય સભામાં જ કરવામાં આવે છે.
સરકારી કંપનીના ઓડિટરની નિમણૂક કંપનીના શેરહોલ્ડરો દ્વારા થાય છે.
કંપનીના પ્રથમ ઓડિટરની નિમણૂક કંપનીની નોંધણી થયા પછી 30 દિવસમાં કંપનીના ડિરેકટરો દ્વારા થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કંપનીના પ્રથમ ઓડિટરની નિમણૂક કોણ કરે છે ?

મધ્યસ્થ સરકાર
રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા
રાજ્ય સરકાર
ડિરેકટરોનું મંડળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP