સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડા ખરીદ પધ્ધતિમાં વ્યાજની ગણતરી ___ પર કરવામાં આવે છે.

કરાર કિંમત અને રોકડ કિંમત બંન્ને
કરાર કિંમત અને રોકડ કિંમતના તફાવત પર
રોકડ કિંમત
કરાર કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડા ખરીદ પધ્ધતિમાં ઘસારાની ગણતરી ___ પર કરવામાં આવે છે.

કરાર કિંમત અને રોકડ કિંમત બંને
રોકડ કિંમત
વસ્તુની બજાર કિંમત
કરાર કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડા ખરીદ પધ્ધતિમાં કુલ વ્યાજ = ___

રોકડ કિંમત
કરાર કિંમત - રોકડ કિંમત
રોકડ કિંમત - કરાર કિંમત
રોકડ કિંમત + કરાર કિંમત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભાડા ખરીદ પધ્ધતિમાં હપતાની ચુકવણીના સમય દરમિયાન મિલકત પર ઘસારો ___ દ્વારા ગણવામાં આવે છે.

ખરીદનાર
વેચનાર અને ખરીદનાર બે માંથી કોઈ નહિ.
વેચનાર અને ખરીદનાર બંને
વેચનાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP