સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
સામાન્ય વીમા અંગેનું મહેસુલી ખાતું તે વિભાગનું

ઊપજ- ખર્ચ ખાતું જ છે.
એક પણ નહી
નફા નુકસાન ખાતું જ છે.
આવક જાવક ખાતું જ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
ભારતમાં સામાન્ય વીમાનું રાષ્ટ્રીયકરણ થયા પછી પુનર્વીમાની ___

કંપની પર નિર્ભર છે.
આપેલ માંથી કોઈપણ નહીં
શક્યતા છે.
કોઈ શક્યતા રહેતી નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP