એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ગુજરાત રાજ્યના કયા મુખ્યમંત્રીના સમયગાળા દરમિયાન વડોદરામાં કોયલી રિફાઈનરી કાર્યરત થઈ ?

બાબુભાઈ પટેલ
ઘનશ્યામભાઈ ઓઝા
બળવંતરાય મહેતા
ચીમનભાઈ પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
આવકવેરા ધારા, 1961 મુજબ 'કુટુંબ પેન્શન' ___ શીર્ષક હેઠળ કરપાત્ર થાય.

અન્ય સાધનોની આવકના
મુડી નફાના
મકાન મિલકતની આવકના
પગારની આવક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
ભૂતકાળમાં માંડી વાળેલ ઘાલખાધ પરત મળે ત્યારે ___ ખાતું ઉતાર અને ___ ખાતું જમા થાય.

રોકડ/બેન્ક, ઘાલખાધ પરત
ઘાલખાધ, રોકડ/બેંક
રોકડ/બેંક, ઘાલખાધ
ઘાલખાધ પરત, રોકડ/બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કેન્દ્રીકરણ એટલે વ્યવસ્થા તંત્રમાં ___

મધ્યમસપાટીએ સત્તા કેન્દ્રિત કરવી
ઉચ્ચસપાટીએ સત્તા કેન્દ્રિત કરવી
તળસપાટીએ સત્તા કેન્દ્રિત કરવી
બધી જ સપાટીએ સત્તા કેન્દ્રિત કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP