એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
નીચે દર્શાવેલ કયા યુગ્મ સાચા છે ?
1) પ્રાયોગિક તપાસ - યાદચ્છિક તપાસ
2) આંતરિક તપાસ - આપો-આપ થાય તેવી પદ્ધતિ
3) આંતરિક અંકુશ - આંતરિક તપાસ અને આંતરીક ઓડીટનો સમાવેશ કરે છે.
4) અન્વેષણ - તમામ હિસાબી ચોપડા/નોંધોની સામાન્ય તપાસ

3 અને 4
1 અને 3
1,2,3, અને 4
1,2 અને 3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
શહેરી વિસ્તારમાં આવેલી છેલ્લા બે વર્ષ દરમિયાન ખેતીમાં ઉપયોગ થયો હોય તેવી જમીનનું, સરકાર દ્વારા અધિગ્રહણ કરવાથી મળતા વળતરથી થતો લાંબાગાળાનો મૂડી નફો ___ ગણાય.

કરપાત્ર
આંશિક કરપાત્ર
કરમુક્ત
આંશિક કરમુક્ત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
વટાવેલી લેણીહૂંડી નકારાય ત્યારે ___ ખાતે ઉધાર અને ___ ખાતે જમા થશે.

લેણદાર, દેવાદાર
દેવાદાર, લેણદાર
દેવાદાર, બેંક
બેંક, લેણદાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP