એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
કવિ 'ઉશનસ'નું મૂળ નામ જણાવો.

નટવરલાલ કુબેરભાઈ પંડ્યા
નર્મદાશંકર રેવાશંકર મહેતા
ચંદ્રપ્રકાશ નટવરલાલ દલાલ
નાનાલાલ પ્રાણલાલ દિવેટિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

એકાઉન્ટન્ટ એન્ડ ઓડિટર (Accountant and Auditor) (12-6-2016)
એપ્રેન્ટિસ તાલીમ પદ્ધતિમાં તાલીમી ઉમેદવારને ચોક્કસ ભથ્થુ આપવામાં આવે છે તેને શું કહે છે ?

પ્રિમિયમ
બોનસ
સ્ટાઈપેન્ડ
કમિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP