ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતમાં બંધારણ ઘડવા બંધારણ સભાએ પોતાનું કાર્ય ક્યારે શરૂ કર્યું હતું ?

26 નવેમ્બર 1949
9 ડીસેમ્બર 1946
એકેય નહીં
26 જાન્યુઆરી 1950

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP