ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતના કોન્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલની નિમણૂક કોણ કરે છે ?

રાષ્ટ્રપતિ
પ્રધાન મંત્રી
કાયદા મંત્રી
નાણાં મંત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
નીચેના પૈકી કઈ સમિતિમાં ધારાસભ્યો સભ્ય તરીકે હોઇ શકે નહીં ?

પંચાયતી રાજ સમિતિ
અંદાજ સમિતિ
જાહેર હિસાબ સમિતિ
ખર્ચ અગ્રતા સમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP