ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
રાજકોટ જિલ્લામાં જસદણ પાસે માંડવના ડુંગરમાંથી ઉદ્ભવી ભાદર નદી કયાં અંત પામે છે ?

ભાવનગર નજીક ખંભાતના અખાતમાં
સુલતાનપુર પાસે આજી નદીને મળે
જામનગર જિલ્લાના બેડી બંદર પાસે અરબ સાગરમાં
પોરબંદર જિલ્લાના નવી બંદર પાસે અરબ સાગરમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP